אאוקריוטים Eukaryote יצורים חד תאים או רב-תאים, שבהם התא מכיל גרעין ואברונים מוקפים קרום. תא אאוקריוטי מאופיין ברשת קרומים פנימית: הרשת האנדופלסמתית. ובהתארגנות החומר התורשתי בגרעין סביב חלבונים ובכרומוזומים.
אברון Organelle מבנה הנמצא בציטופלסמה של תא אאוקריוטי ומוקף  קרום. בעל תפקיד ייחודי באחד התהליכים המתרחשים בתא. לדוגמה: גרעין התא, מיטוכנדריון, כלרופלסטידה ועוד.
אגר Agar פולימר של סוכר, שימושי בתור מצע לגידול חיידקים במעבדה.
אדנין Adenine בסיס חנקני אחד מארבעה הנמצאים בדנ"א וב- רנ"א
אוהל חמצן   אוהל שניתן לווסת בו את לחץ האוויר ואת הלחץ החלקי של החמצן.
אוורור ריאות Ventilation כמות האוויר הנכנסת לריאות בכל דקה.
אוטואימוני Autoimmune כשל במערכת החיסון בגוף התוקפת מרכיבי גוף עצמיים.
אוטוזום Autosome כרומוזום שאינו כרומוזום מין (אינו X או Y ). בתאי אדם יש 22 זוגות אוטוזומים.
אונקוגן Oncogene אלל מוטנטי, שפעילותו מעורבת בגידול בלתי מבוקר של תאים ומביאה להתפתחות מחלת הסרטן.
אוסמוזה Osmose מעבר ממס (מים) דרך קרום בררני ממקום שבו ריכוז מומסים גבוה למקום שבו הריכוז נמוך. הקרום אינו חדיר למומס אך חדיר למים.
אופרון Operon קבוצה של גנים שכנים שביטויים מבוקר באמצעות רצפי בקרה משותפים. תוצרי הגנים באופרון מעורבים בדרך כלל באותו תהליך מטבולי.
אורציל Uracil בסיס חנקני הנמצא ברנ"א, מסומן באותU-
אט"פ ATP (Adensine triphoate) נוקלאוטיד מסוג אדנין. מתווך בין תהליכים משחררי אנרגיה לתהליכים צורכי אנרגיה במערכות חיות. מורכב משלוש קבוצות זרחה (Pi) המחוברות לנוקלאוטיד אדנוזין . מכונה מטבע האנרגיה בתא. ADP + Pi --> ATP  ATP --> ADP + Pi
אידוי זיעה   אידוי של גרם אחד של זיעה דורש כ- 580 קק"ל. מקור החום לאידוי הזיעה הוא חום הגוף. אידוי הזיעה מצנן את הגוף.
אין ויוו In vivo מונח מהשפה הלטינית "בתוך החיים" מתייחס לתהליך ביולוגי המתבצע בתוך היצור החי.
אין ויטרו In vitro מונח מהשפה הלטינית שפירושו "בתוך זכוכית": מגדיר ביצוע של תהליך ביולוגי בסביבה מלאכותית (מבחנה).
אינטרון Intron אזור בגן האאוקריוטי, המפצל את רצף המקודד של הגן שהוא אקסון.
אינפרה אדום Infrared קרינה אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה ארוך מזה של התחום הנראה אך קצר מקרינת המיקרוגל. קרינה זו משתחררת משטח הפָּנים של הגוף.  במהלך פגיעת הקרינה בגופים שונים נבלעת אנרגיה בצורת חום.
אירובים Aerobic יצורים שבתהליך הנשימה התאית שלהם המגיבים הם חומר אורגני וחמצן. כמות האנרגיה הזמינה המופקת בתהליך זה גדולה יחסית לנשימה אנאירובית.
אלל Allele אחת הגרסאות החלופיות של גן.
אלקטרופורזה בג'ל Gel electrophoresis שיטה להפרדה בין מולקולות בעלות גודל שונה על פי מהירות נדידתן. הנדידה מונעת בכוח חשמלי בשל מטענן של המולקולות בג'ל.
אנאירובים Anaerobic יצורים שאינם צורכים חמצן לשם תהליך הנשימה התאי. כמות האנרגיה המופקת לכל גרם של חומר אורגני קטנה בהשוואה לנשימה אירובית.
אנזים Enzyme חלבון (בדרך כלל) המזרז מאוד תגובה ביוכימית ייחודית. את רוב התהליכים בתא מזרזים אנזימים. הפעילות האנזימתית מתקיימת באתר הנקרא: אתר פעיל. החומרים שעליהם פועל האנזים נקראים מצע או סובסטרטים.
אנזים הגבלה (אנזים חיתוך, אנזים קיטוע) Restriction enzyme אנזים חיידקי , המזרז חיתוך ברצף בסיסים ייחודי של מולקולת דנ"א דו-גדילי. האנזים משמש בהנדסה גנטית להכין מקטעי דנ"א שונים.
אנזים המתעתק במהופך Reverse transcriptase אנזים המזרז בניית דנ"א על גבי מולקולת רנ"א.
אנטיביוטיקה Antibiotic חומר טבעי או מלאכותי, הגורם לעיכוב הגידול או להרג של יצורים זעירים כמו חיידקים או פטריות.
אנטיגן Antigen חומר זר, המעורר את מערכת החיסון ליצירה של נוגדנים נגדו. האנטיגנים הם בדרך כלל חלבונים. אפשר לייצר נוגדנים גם למולקולות סינתטיות קטנות.
אנטיקודון  ב tRNA Anticodon tRNA רצף של שלושה נוקלאוטידים ברנ"א מוביל, שיכול לזהות  רצף משלים ברנ"א שליח  - הקודון. עוזר בבקרת רצף חומצות האמינו בשרשרת החלבון הנוצר.
אנלוגים של לקטוז Lactose’s Analogs חומרים המתפקדים כמשרן ונקשרים לדכאן ו/או מתפקדים בתור מצע לאנזים בטא גלקטוזידאז.
אנמיה Anemia מחסור בהמוגלובין המצוי בתאי הדם האדומים.
אנרגיה זמינה   אנרגיה המשמשת ישירות לביצוע פעולה מסוימת. ATP זו צורת האנרגיה הזמינה לתהליכים דורשי אנרגיה המתרחשים בתאים
אפיטופ Epitope אזור באנטיגן , שאליו נקשר נוגדן באופן ייחודי.
אקסון Exon רצף בגן האאוקריוטי, העובר תעתוק לה -רנ"א שליח
אריתרופויזיס Erythropoiesis תהליך יצירת תאי דם אדומים במוח העצמות.
אריתרופויטין Erythropoietin הורמון המופרש מהכליות בתגובה לירידה בלחץ החלקי של חמצן בדם. מגרה יצירת תאי דם אדומים במוח העצמות.
אתר בקרה Control site רצף בדנ"א שאליו נקשרים חלבונים מווסתים (גורמי תעתוק), המעורבים בבקרת התבטאות גנים מבניים. בהגדרה זו נכללים גם אתר מקדם  - Promotor ו- אתר מפעיל Operator .
אתר הגבלה Restricton site רצף ייחודי קצר של דנ"א, הנחתך באנזים הגבלה מסוים.
אתר הגבלה Restriction site רצף קצר וייחודי של דנ"א הנחתך באנזים הגבלה מסוים.
אתר מקדם Promotor רצף בסיסים בדנ"א המסמן אתר להתקשרות האנזים רנ"א פולימראז שמתעתק רנ"א. התחלתו של גן.
אתר סיום Termination site רצף קצר של נוקלאוטידים בגן המסמן למערכת התעתוק (האנזים רנ"א פולימראז) לסיים את תפקודה.
אתר פעיל Active site אזור מוגדר במולקולת אנזים, שאליו נקשר הסובסטראט ובו מתרחשת תגובה ייחודית שמזרז האנזים.
בגדים תרמיים, חרמונית   בגדים המונעים מעבר חום מהגוף לסביבה . בגד תרמי מאפשר לשמור על חום הגוף בעומס קור כבד.
בופר - מתריס Buffer חומרים המאפשרים שמירה על רמת קרובה לערך מסוים באמצעות "בליעה" או שחרור של יוני מימן pH.
ביואינפורמטיקה Bioinformatics מגוון הפעיליות בעולם המחשבים (כמו ארגון נתונים, איבוד רצפים ואבחונם, בנייה של מפות כרומוזומים שונות) המסייעות למחקר בביולוגיה.
ביוטכנולוגיה Biotechnology שימוש ביצורים חיים בתהליכים תעשייתיים.
ביוסינתזה Biosynthesis הרכבה ביולוגית של מולקולה ממרכיבים פשוטים ביותר.
ביטוי גנים Gene expression פעילות של גנים, הבאה לידי ביטוי בהופעת תוצריהם, מולקולות של רנ"א וחלבון.
בסיסים חנקניים, חומצות גרעין Nitrogenous base תרכובות אורגנית המשתתפות בבניית חומצות הגרעין בתא, דנ"א ורנ"א, ומשתתפות בתהליכים רבים נוספים. מכילה את היסוד חנקן.
בעל חיים טרנסגני Transgenic animal כל ייצור המכיל באופן יציב גן שאיננו במקורו שלו בגנום שלו.
בעֵרה   תהליך כימי של שרֵפת חומר אורגני בנוכחות חמצן.
בקטריופאז' Bacteriophage נגיף המדביק ומתרבה בתוך תא חיידק.
בקרה חיובית Positive Feedback Control קישור של חלבון לאזור הבקרה ממריץ את תעתוק הגן.
בקרת תעתוק Transcription control בתאים, תהליכים המשפיעים על עיתוי ורמת התעתוק של גן מסוים.
בקרת תרגום Translation control  בתאים, תהליכים המווסתים את הקצב שבו רנ"א שליח מגיע לציטופלזמה ויתורגם על-פני הריבוזומים לשרשרת פוליפפטידית.
ברירה (סלקציה) Selection שימוש בצירוף תנאים מסוים, המאפשר את גידולם הייחודי של פרטים בעלי תכונה מבוקשת.
גדיל Strand  
גלוקוז Glucose חד סוכר הבנוי משלד של 6 פחמנים, מקור אנרגיה נפוץ ביותר ביצורים חיים.
גלוקונאוגנזיס Gluconeogenesis מסלול ביוכימי שבו חומרים כמו חומצות אמיניות שאינם חד-סוכרים הופכים לגלוקוז.
גן Gene יחידה של כושר תורשתי לפיתוח תכונה מסוימת. במושגים מולקולריים: אתר בדנ"א המורכב מיחידת תעתוק ומאזורי בקרה. רצף בסיסי דנ"א שבדרך כלל מקודד לרצף חומצות אמינו של חלבון מסוים או מולקולת RNA בעלת תפקיד מוגדר.
גן מווסת Regulatory gene גן שתוצרו ( רנ"א או חלבון) מווסת את ביטוים של גנים אחרים.
גנוטיפ Genotype ההרכב הגנטי של תא (או יצור), הקובע את תכונותיו של התא. בדרך כלל מגדיר צירוף מסוים של אללים.
גנוטיפ Genotype המבנה הגנטי (הרכב האללים) של אורגניזם, הקובע את תכונותיו.
גנום Genome כלל המטען התורשתי של היצור. ברוב היצורים נמצא בדנ"א, ובמיעוטם ברנ"א (בנגיפים). או כלל החומר התורשתי המצוי באוכלוסיה מסוימת או במין מסוים.
גרעין התא Nucleus אברון מוקף קרום, המכיל את הכרומוזומים, שבהם נמצא המידע הגנטי.
דו גדילי Double-stranded DNA סליל כפול של דנ"א, המורכב משני גדילים משלימים.
דופן התא Cell wall מבנה קשיח, המקיף את קרום התא. אופייני לתאי חיידקים וצמחים. אינו נמצא בתאי בעלי חיים.
דיאליזה Dialysis סינון; סינון הדם על פי מפל הריכוזים באמצעות מכונה שבה הדם מוזרם מול תמיסה שאליה מסוננים החומרים.
דיפוזיה Differentiation תנועה עצמית ואקראית של חלקיקי החומר. טמפרטורה היא המהירות הממוצעת של תנועת החלקיקים.
דיפוזיה מזורזת Facilitated transport  מעבר חומרים דרך קרומי תאים באמצעות חלבון הממוקם בקרום התא ומעביר באופן ייחודי חומרים מסוימים בהתאם למפל הריכוזים ללא השקעת אנרגיה.
דיפלואידי Diploid תא המכיל שני עותקים מכל כרומוזום (2n).
דכאן Repressor חלבון מווסת, החוסם את תהליך התעתוק.
דנ"א DNA Deoxyribonucleic acid מולקולה של חומצת גרעין המכילה את המידע התורשתי, ומאפשרת מעבר מידע זה מדור לדור.
דנ"א משלים Complementary DNA, cDNA הדנ"א הנבנה בידי האנזים המתעתק במהופך על פי תבנית של רנ"א בוגר (שעבר עיבוד), איננו מכיל אינטרונים.
הובלה אקטיבית Active Transport מעבר חומרים בניגוד למפל ריכוזיהם דרך קרום תא. מעבר המתקיים בעזרת מבנים חלבוניים בקרום התא ואנרגיה שמקורה בפירוק מולקולת ATP.
הולכת חום   מעבר חום בין שני גופים שהטמפרטורה של האחד שונה מזו של האחר. הגופים צמודים זה לזה. מעבר חום בהולכה תלוי במידת הולכת החום של גופים שונים. דוגמה בולטת היא הליכה על חול לוהט או על רצפה חמה.
הומאוסטאזיס Homeostasis היכולת לקיים סביבה פנימית יציבה באורגניזם באופן יחסי, בתנאי סביבה חיצונית שאינה קבועה.
הומֵאותרמים   יצורים המווסתים את טמפרטורת גופם  באמצעות מנגנונים פיזיולוגיים כמו הזעה, ויסות זרימת דם לאזורים ההיקפיים ושינויים של קצב הנשימה התאית. יצורים אלה הם עופות ויונקים.
הורמון Hormone חומרים המופרשים על ידי בלוטות או תאים במקום מסוים בגוף ומשפיעים על תהליכים בתאי מטרה מסוימים. מועברים מתאי ההפרשה לתאי המטרה באמצעות מערכת הדם.
היפוקסיה Hypoxia מחסור של חמצן בתאים.
היפותלמוס Hypothalamus מרכז קטן במוח הקדמי הקולט מידע עצבי ממקורות רבים, משקלל אותו ובהתאם לכך מייצר תגובות עצביות או הורמונליות. ההיפותלמוס מכיל מרכזים השולטים בפעולות גוף רבות, כמו ויסות טמפרטורת הגוף, ויסות מים ומלחים, רעב ועוד.
הלחתה   אידוי נוזלים מחלל הפה. אידוי הנוזלים דורש השקעת אנרגיה שמקורה בחום הגוף. אידוי זה מצנן את הגוף. אופייני לכלבים ולציפורים.
המוגלובין Hemoglobin חלבון המצוי בתאי הדם האדומים. מכיל את הצבען "הם" המכיל אטום ברזל. הברזל קושר את החמצן ומובילו במחזור הדם. המוגלובין קושר חמצן באזורי הגוף העשירים בחמצן, ומשחרר את החמצן באזורי הגוף העניים בחמצן.
המטוקריט Hematocrit נפח תאי הדם האדומים בדם. נמדד על ידי קביעת אחוז התאים מהנפח הכולל של הדם. השקעת התאים נעשית באמצעות צנטרפוגה.
הסעת חום   מעבר חום מחלק מסוים בגוף לחלק אחר או לסביבה החיצונית באמצעות מגע. התנגשויות חלקיקי החומר מעבירות חום.
הסתגלות   תהליכי התאמה קצרי-טווח (הנמשכים לאורך חיי היצור). היצור מבטא תכונות המאפשרות לו לשרוד בתנאי סביבה חדשים.
העברה פאסיבית Passive transport דיפוזיה של חומרים מומסים אל התא וממנו דרך קרום התא עם מפל הריכוזים ללא השקעת אנרגיה.
העמסת סוכר   בדיקה שמטרתה לבדוק את יכולת הגוף של הנבדק לייצב רמות גלוקוז גבוהות בדם. לאחר צום הנבדק שותה תמיסה המכילה גלוקוז בריכוז ידוע. בודקים בדמו של הנבדק את ריכוז הגלוקוז.
התאמה Adaptation תהליך אבולוציוני המביא להופעת תכונות המשפרות את יכולת האורגניזם להתקיים ולהתרבות במכלול של תנאי סביבה מסוימים. ההתאמה היא תוצר הברֵרה הטבעית לפי המודל של דרווין. בתהליך זה באים לידי ביטוי היבטים של צורה, של תפקוד או של התנהגות העוזרים לאורגניזם לשרוד ולהתרבות.
התמיינות Differentiation תהליך היווצרותם של תאים שונים בצורתם בעלי תפקיד שונה במהלך חלוקות תאים.
ויטמינים Vitamin קבוצת חומרים מגוונת הדרושה לקיומם של תהליכים מטבוליים אשר בדרך כלל אינם נוצרים על ידי גוף האדם.
וריד Vein כלי דם  המוליך דם אל הלב מחלקי הגוף השונים. לוורידים דפנות עבים ושריריים, וגמישותם קטנה מזו של העורקים. מכילים שסתומי כיס המאפשרים זרימת דם בכיוון אחד.
וריד שער    וריד המעי נכנס לכבד, מתפצל לנימים ומתנקז לוריד היוצא מהכבד
זיעה sweat נוזל מימי המופרש על ידי בלוטות זיעה הממוקמות בעור. מכיל מלחים ושִתנן. אידוי הזיעה מאפשר את צינון הגוף.
זרחה Phosphate שם ליונים המכילים זרחן וסימנם הכללי Pi , ביניהם היונים: HPO4-2 PO4-3
זרחון Phosphrilation הוספת קבוצת זרחה, בדרך כלל בקשר קוולנטי שבו אצורה אנרגיה המשתחררת עם פירוק הקשר. לדוגמה: קבוצת זרחה הנקשרת ל- ADP לקבלת ATP. או קשירת קבוצת זרחה לחלבון שמקורה בפירוק ATP מאפשרת קיפול החלבון במרחב והתאמה לפעילותו.
חד סוכר   תרכובת אורגנית הנוצרת בטבע בתהליכי הפוטוסינתזה. אבן הבניין של הפמימות. החד סוכר הנפוץ ביותר הוא גלוקוז.
חום Heat צורה של אנרגיה. אנרגיה קינטית (תנועה) של אטומים ומלקולות המרכיבים את החומר.
חומצות אמיניות Amino Acids חומצות אמיניות הן יחידות המבנה הבסיסיות של החלבונים. חומצה אמינית מורכבת מקבוצת אמין, מקבוצת קרבוקסיל, מאטום מימן ומקבוצת R משתנה, הקשורה לאטום (פחמן). חומצות אמינו נקשרות זו לזו בקשר המכונה "קשר פפטידי" ויוצרות חלבון. בטבע מוכרות מעל 500 חומצות אמיניות, חלקן אף נמצא במרכיבי מטאוריטים. מיקרואורגניזמים וצמחים מייצרים לעתים חומצות אמינו יוצאות דופן. גוף האדם בונה את החלבונים שלו מ-20 חומצות אמיניות, שמהן 8 הכרחיות.
חומצת שומן Fat acids תרכובת אורגנית המכילה שרשת של אטומי פחמן C הקשורים לאטומי מימן H בקצה השרשרת קשורה קבוצה קרבוקסילית COOH . אורך השרשרת משתנה בין חומצות השומן השונות.
חומר אורגני   חומר המורכב מהיסודות פחמן C, מימן H וחמצן O. חומרים אורגנים הם את הבסיס לתרכובות ביולוגיות רבות המרכיבות את היצור החי. חומרים אורגניים שמייצרים יצורים חיים ממוחזרים, בעוד שחומרים אורגניים רבים שהאדם מייצר באופן מלאכותי, כמו פלסטיק לסוגיו, אינם מתכלים.
חיידקים פתוגנים Pathogene חיידקים הגורמים למחלות ביצורים אחרים.
חיישני חום Thermoreceptor סוג של קולטן על תאי עצב תחושתיים, הרגיש לשינויים בטמפרטורה. קולטנים אלה הם חלק ממערך ויסות החום בגוף.
חיישני חום Thermoreceptor קצות תאי עצב תחושתיים הרגישים לשינויים בטמפרטורה בטווחים מסוימים.
חילוף חומרים Metabolism התהליכים הכימיים הכוללים פירוק והרכבה של חומרים אורגניים ביצור החי. תהליכים המלווים בהשקעת אנרגיה  או בשחרורה.
חילוף חומרים בסיסי BMR הרמה הבסיסית של ייצור חום בגוף בשעת מנוחה. נמדד ביחידות של קלוריות למטר רבוע בשטח פני הגוף  ב 25ºC לשעה. נמדד על ידי צריכת החמצן לכל גרם של משקל גוף בזמן נתון. לכל אורגניזם ערך B.M.R אופייני.  האנרגיה נדרשת לנשימה, להפעלת מחזור הדם ולקיום מתח שרירים.
חלבון Protein  שרשרת חומצות אמינו ברצף מסוים, היוצרות מבנה המקופל במרחב. רצף ייחודי של חומצות האמינו בחלבון קובע את קיפולו במרחב ואת פעילותו הייחודית. חלבונים ממלאים תפקידים רבים ומגוונים כמו: אנזימים, נוגדנים, הורמונים.
חלבוני קבע Constitutive proteins חלבונים הנוצרים בקביעות בתא.
חלבונים ברי השראה Inducible proteins חלבונים שייצורם מוגבר בפעילותם של מערכות השראה.
חלבונים מווסתים Trnscription factors חלבונים בעלי פעילות בקרה על ביטוים של גנים.
חלולית vacuole אברון המצוי בתאים צמחיים, מוקף קרום ומכיל תמיסה מימית. בחלולית מתרחשים תהליכי פירוק אנזימתיים.
טטרמר Tetramer חלבון המורכב מארבע שרשרות פוליפפטידיות
טריסומיה Trisomy מצב שבו יש בתא כרומוזום עודף, במקום זוג כרומוזומים הומולוגיים  מופיעים שלושה כרומוזמים הומולוגיים
טרנסלוקציה Translocation תזוזה של מקטע דנ"א מכרומוזום אחד לאחר, שאינה גורמת לשינוי מספר הכרומוזומים הכולל.
יחס שטח פָּנים לנפח   יחס מתמטי בין שטח הפָּנים של גוף היצור, של האיבר או של התא היחיד לבין נפחו. ככל שהיחס גדול יותר,  מעבר חומרים ואנרגיה מהגוף לסביבה או מהסביבה לגוף יעיל יותר.
יצרן אוטוטרוף Autotroph יצור חי המייצר תרכובות אורגניות הדרושות לקיומו. היצרן מייצר תרכובות אורגניות מתרכובות אנאורגניות פשוטות, כגון סוכר מ  CO2 H2O , תוך ניצול מקור אנרגיה כמו אור או אנרגיה כימית.
כליה Kidney איבר הומאוסטטי המווסת את רמת השינן בדם ואת רמת המומסים בדם, ושומר על מאזן מים תקין בגוף. תאים מסוימים בכליה מפרישים את הורמון האריתרופויטין
כרומוזום Chromosome מולקולת דנ"א יחידה והחלבונים הנלווים אליה.  גוף Soma= צבע Chroma=.  יחידת הכפלת דנ"א עצמאית בתא.
כרומוזומי המין Sex chromosomes זוג של כרומוזומים האחראים לקביעת המין: X נקבי ו- Y זכרי.
כרומוזומים הומולוגיים Homolog chromosomes כרומוזומים המצויים בגרעין התא ונושאים גנים זהים. אחד מקורו באם ואחד באב. יצורים המכילים שתי מערכות גנים נקראים דיפלואידים.
כרומטידה Chromatid בחלוקת התא, בשלבים שבין הכפלת הדנ"א לבין חלוקת הצנטרומר הכרומוזום מורכב משני חצאים כל חצי כרומוזום נקרא כרומטידה.  במיטוזה ובחלוקה השנייה של המיוזה כל כרומטידה נעה לעבר קוטב אחר של התא, ואז היא נקראת כרומוזום.
כרומטידות אחיות Sister chromatids כרומוזום מוכפל מורכב משתי מולקולות דנ"א , הצמודות זו לזו באזור צר הנקרא צנטרומר.
לבלב pancreas איבר המפריש הורמונים המווסתים את רמת הגלוקוז בדם כמו אינסולין וגלוקגון. הלבלב מייצר ומפריש מספר אנזימים המשתתפים בתהליך העיכול בתרסריון
לחות יחסית   אחוז אדי המים שמכיל גוש אוויר, מתוך 100% אדי מים שאותו גוש יכול להכיל. ככל שטמפרטורת האוויר גבוהה יותר, האוויר עשוי להכיל לחות רבה יותר.
לחץ אוויר Air Pressure הכוח שמפעיל האוויר על יחידת שטח של מטר רבוע. לחץ האוויר בגובה פני הים שווה לאטמוספרה אחת או 760 מ"מ כספית. ככל שעולים לגובה לחץ האוויר קטן.
לחץ דם Blood  Pressure לחץ שמפעיל נוזל הדם על דפנות צינורות הדם. הלחץ הסיסטולי הוא הלחץ בעת התכווצות השרירים של חדרי הלב והלחץ הדיאסטולי הוא הלחץ בעת הרפיית השרירים של חדרי הלב.
לחץ חלקי של גז Partial Gas Pressure הלחץ שמפעיל גז מכלל הגזים בתערובת.  נמדד באמצעות ברומטר ביחידות באר או במ"מ כספית.
לחץ חלקי של חמצן Partial oxigen Pressure הלחץ שמפעיל גז החמצן מכלל הגזים באוויר. גז החמצן מהווה כחמישית מכלל הגזים באוויר ולכן לחצו החלקי הוא כחמישית מלחץ האוויר. נמדד באמצעות ברומטר ביחידות מיליבאר. לחץ החמצן החלקי בגובה פני הים הוא 159 מיליבאר.
ליפידים Lipids תרכובות אורגניות הבנויות מחומצות שומן. אינן מסיסות במים ומהוות מרכיב בקרומי תאים, פוספוליפידים וברקמות אגירה בצורת שומנים או שמנים.
לקטוז Lactose דו סוכר נפוץ, מסיס במים המורכב מהסוכרים גלוקוז וגלקטוז.
מוח מוארך medulla oblongata הקצה העליון של חוט השדרה. נמצא בגולגולת. סיבי עצבים נכנסים לתוך הגולגולת בנתיב חשוב זה. המוח המוארך מכיל מרכזים המווסתים את לחץ הדם, את הפרשת הרוק, את הבליעה ואת הנשימה.
מוח עצמות Bone Marrow רקמה רכה הנמצאת בעצמות. ברקמה זו נוצרים תאי הדם השונים בתהליך הנקרא המטופויזיס.
מוטגן Mutagen  גורם סביבתי המחולל לשינוי קבוע במבנה הדנ"א.
מוטנט Mutant גן או יצור שעברו מוטציה גנטית.
מוטציה Mutation שינוי בדנ"א העובר בתורשה. המוטציות הן מקור כל השינויים בגן מסוים, ובסופו של דבר מקור השוני בעולם הייצורים החיים.
מולקולה Molecule קבוצה של אטומים הקשורים זה לזה בקשר כימי. האטומים עשויים להיות זהים או שונים.
מחזור חיי התא Cell Cycle כל התהליכים שבהם התא מגדיל את נפחו ואת כמות המרכיבים המצויים בציטופלזמה. הכפלת הדנ"א וחלוקת התא לשני תאי בת. המחזור של התא מרגע יצירת תא חדש ועד חלוקתו מחדש.
מחליפי חום   זרימת דם בכיוונים מנוגדים. דם ורידי חוזר אל הלב מחלקי הגוף ההיקפיים (טמפרטורת הדם בווריד נמוכה יותר מזו של דם העורק). הוא זורם בכיוון מנוגד לכיוון זרימת הדם בעורק היוצא מהלב (טמפרטורת הדם בעורק גבוהה יותר מזו של דם הווריד). חום מועבר מהעורק אל הווריד וגורם לעליית הטמפרטורה של הדם בווריד. מנגנון זה יעיל לוויסות חום גוף.
מיוזה Meiosis חלוקת תא ליצירת תאי מין (= תאי רבייה, גמטות). תאי האב עוברים הכפלה של הכרומוזומים, ואחר כך שתי חלוקות עוקבות. בסיום החלוקה מתקבלים 4 תאים המכילים n כרומוזומים כל אחד. התאים אינם זהים זה לזה. בחלוקה זו נוצרים תאי זרע וביציות. החלוקה המסודרת מבטיחה את מעבר המידע המדויק מדור לדור.
מיטוזה Mitosis תאים רגילים ( מכילים 2n כרומוזומים) גדלים, עוברים הכפלה של הכרומוזומים וחלוקה. בסיום החלוקה מתקבלים שני תאים זהים לתא האם וכל אחד מכיל 2n כרומוזומים. התהליך מתקיים כשיש צורך בתוספת תאים או בתחלופת תאים.
מיטוכונדריה Mitochondria אברון תאי המוקף קרום כפול, הקרום החיצוני דומה בהרכבו לקרום התא. בתוכה מתבצע השלב הסופי של תהליך הנשימה התאית ארובית, האנרגיה המשתחררת מחמצון חומרים אורגניים מצומדת לבניית ATP. מולקולת ה- ATP מאפשרת קיום תהליכים השונים הדורשים השקעת אנרגיה בתא. ( ביחיד : מיטוכונדריון או מיטוכנדר). חוט Mitos= גרגיר =Chonder.
מים מטבוליים   מים הנוצרים בגוף בתהליכים שונים כמו נשימה תאית.
מקצועות ספורט אנארוביים   ענפי ספורט שבהם דרוש מאמץ מרבי לזמן קצר, כמו ריצות קצרות למאה מטרים. המקור העיקרי של האנרגיה הזמינה לעבודת השרירים במקרה זה הוא הנשימה האנאירובית.
משוב Feedback בקרת תהליכים ביוכימיים. במשוב חיובי התוצר בתהליך משפיע על הגברת קצב התהליך. במשוב שלילי התוצר בתהליך מאט את קצב התהליך.
משוב שלילי Negative Feedback בקרת תהליכים ביוכימיים. ,תוצר התהליך מבקר את עוצמת התהליך. במשוב שלילי התוצר בתהליך מאט את קצב התהליך וגורם להאטת קצב יצירת התוצר.
משקה ספורט פיזיולוגי Physiological Drinks משקה שתפקידו לשמור על מאזן מים ומלחים בגוף בעת מאמץ פיזי לאורך זמן ואף להפחית תהליכי פירוק בגוף המתרחשים בשעת מאמץ. המשקאות לסוגיהם מכילים הרכבים שונים של פחמימות ומלחים ולעתים אף חומצות אמיניות.
נאדיות הריאה Alveolar שקיקים קטנים בריאה, עשירים מאוד בנימי דם. בנאדיות מתקיים חילוף הגזים בין הריאה לדם. לאדם יש 350,000 נאדיות בכל ריאה.
נבג Spore צורת חיים עמידה לתנאי עקה מוקפת בד"כ בדופן קשיח ולא חדיר.
נוזל בין תאי   המים בגוף נמצאים במדורים שונים: מדור חוץ-תאי ומדור תוך-תאי.
נוחות תרמית   תחושה סובייקטיבית נוחה של הגוף בתנאים סביבתיים של לחות יחסית וטמפרטורה מסוימים. תחושה המתאפשרת לאחר הסתגלות.
נוקלאוטיד Nucleotide תרכובת אורגנית קטנה המכילה סוכר 5 פחמתי (ריבוז או דאוקסיריבוז), בסיס חנקני וקבוצת זרחה. הנוקלאוטידים הם אבני הבניין של חומצות הגרעין: דנ"א ורנ"א.
נימה Capilara צינור דם דקיק הבנוי משכבה חד-תאית של תאי אנדוטל. דרכו מתרחש חילוף חומרים בין הדם לנוזל החוץ-תאי.
ננו-טכנולוגיה Nanotechnology מִזעוּר של עצמים שונים לגודל של ננומטר, כלומר לגודל של מולקולות אחדות. הקטנה זו מאפשרת את הכנסתם לגוף, למשל לצורך מעקב אחר פעילות מסוימת.
נשיאת חמצן   מסיסות החמצן (O2) בנוזל הדם נמוכה. קישור החמצן לחלבון ההמוגלובין בתאי הדם האדומים מאפשר הובלת חמצן בדם בשיעור גבוה אל אזורים בגוף העניים בחמצן. באזורים אלה החמצן משתחרר מההמוגלובין.
נשימה אנארובית Anaerobe מיוחסת ליצורים שאינם תלויים בחמצן לתהליך הנשימה. בדרך כלל קבלת אנרגיה מפירוק אנזימתי של סוכרים בתהליך גליקוליזה.
נשימה תאית Respiration תהליך בתא בו מופקת אנרגיה זמינה לתהליכים דורשי אנרגיה. הפקת האנרגיה נעשית על ידי חימצון חומר אורגני כמו גלוקוז. בתאים איקריוטים הנשימה התאית מתרחשת בעיקר מיטוכונדריה .
נשיפה exhalation הוצאת אוויר מהריאות דרך הפה או דרך האף. האוויר יוצא באמצעות הרפיית שרירי הסרעפת, השרירים הבין-צלעיים והקטנת נפח הריאות.
סבילות Tolerance סף הרגישות לגירוי מסוים. סבילות לאינסולין גורמת לכך שגם בריכוזי אינסולין גבוהים התאים לא יגיבו לנוכחותו.
סוכרוז Sucrose דו סוכר נפוץ ומסיס במים. מורכב מהחד סוכרים גלוקוז ופרוקטוז.
סומטוסטוטין   הורמון המופרש מהלבלב ומשפיע על עיכוב הפרשת גלוקגון מהלבלב.
סטורציה Saturation אחוז הקישור של ההמוגלובין לחמצן בתאי הדם האדומים.
סליל כפול Duble Helix סליל כפול של דנ"א, המורכב משני גדילים משלימים
עומס חום   מדד הנקבע בעזרת שילוב בין נתוני טמפרטורת הסביבה לבין לחות האוויר. מדד עומס החום מסייע לתכנן פעילות גופנית בסביבה חיצונית.
עומס קור   מושג המשקלל את תנאי האקלים שבהם מצוי הגוף, בעיקר טמפרטורת הסביבה ועצמת הרוח.
עורק Artery כל אחד מכלי הדם גדולי הקוטר, המוליכים דם מהלב אל חלקי הגוף השונים. לעורקים דפנות עבים ושריריים, הסופגים וממתנים את התנודות בלחץ הדם שיוצרות התכווצויותיו המחזוריות של הלב.
עמילן starch רב סוכר שאינו מסיס במים ומורכב ממולקולות גלוקוז. משמש חומר תשמורת האם אפשר: בתא. צמחים הופכים גלוקוז לעמילן.
פוטוטרופים Phototroph אורגניזמים המייצרים חומרים אורגנים מחומרים אנאורגנים באמצעות אנרגיית האור.
פוטוסינתזה Photosyntesis תהליך קיבוע פחמן דו חמצני ומים לחומר אורגני בעזרת אנרגיה או בעזרת אנרגיית השמש בצמחים.
פויקילותרמים   יצורים המווסתים את טמפרטורת גופם  באמצעות מנגנונים התנהגותיים ומורפולוגיים בעיקר. כלל היצורים פרט לעופות ויונקים.
פוספוליפידים Phospholipids מולקולת ליפיד לא סימטרית. בעלת קצה הידרופילי (אוהב מים) וזנב הידרופובי (שונא מים). ליפידים המכילים קבוצת זרחה במקום אחת מחומצות השומן. לפוספוליפידים מבנה מקוטב , והם  אבני הבניין של קרומים בתא.
פחמימות Carbohydrates מולקולות אורגניות המורכבות מפחמן, מימן וחמצן המהוות מקור לאנרגיה וחומרי מבנה לתא בכל האורגניזמים החיים.
פחמימות Carbohydrate קבוצת תרכובות הכוללת סוכרים (מחד-סוכרים עד רב-סוכרים). הפחמימות מיוצרות בצמחים בתהליך הפוטוסינתזה. הן מהוות מקור של פחמן לבניית מרכיבי תא שונים ומקור להפקת אנרגיה זמינה בתאים. מורכבות מהיסודות פחמן C, מימן H וחמצן O.
פי - גל PGal אנלוג של לקטוז. משמשת מצע לאנזים בטא גלקטוזידאז. סוכר זה אינו מתפקד בתור משרן ואינו נקשר לחלבון הדכאן. הסוכר חודר לתא באמצעות הנשא הממברנלי פירמיאז המקודד באמצעות הגן  .lacY
פי. סי. אר PCR  polymerase chain reaction מכשיר הפועל ליצור עותקים של מקטעי דנ"א נתונים, בשיטה מהירה יותר משיבוט.
פלואורסנציה Fluorescence תכונה של חומר לבלוע קרינה באורך גל מסוים (תדירות מסוימת) ולהחזיר קרינה באורך גל ארוך יותר (תדירות נמוכה יותר).
פרוקריוט Prokaryote סוג של תאים החסרים קרומים אברונים תוך תאיים המוקפים בקרומים. מכילים כרומוזום יחיד טבעתי והריבוזומים שלהם  מעוגנים על קרום התא. תאים פרימיטיביים בעלי רמת ארגון נמוכה יותר מתאים אאוקריוטים. החיידקים הם תאים פרוקריוטים. הפרוקריוטים היו צורת החיים הראשונה על כדור הארץ לפני 3.5 מיליארד שנים.
ציטופלסמה Cytoplasme מושג כולל לכל מרכיבי התא מחוץ לגרעין ובתוך קרום התא.
ציקלי AMP cAMP חומר הנוצר באמצעות האנזים אדנילאט ציקלאז בתא, בעקבות ירידה ברמת הATP. מראה על רמת אנרגיה נמוכה בתא. נקשר לחלבון CAP , התצמיד cAMP-CAP קשור לדנ"א של אופרון הלקטוז ומעודד שעתוק.
צרכן הטרוטרוף Heterotroph יצור שאינו מסוגל לסנתז חלק מהתרכובות האורגניות בעצמו וצורך אותן מיצורים אחרים.
ק.א.פ. Catabolic Activator Protein CAP Catabolic Activator Protein - CAP חלבון הנקשר לדנ"א של אופרון הלקטוז ומעודד שעתוק.
קוד גנטי Genetic code סדרה לינארית של רצף בסיסים חנקניים הנקראת בשלשות, מכילה מידע על רצף חומצות האמינו בחלבון. כל שלשה מקודדת לחומצה אמינית בחלבון. כל שלשה נקראת קודון. וקודונים זהים מורים על חומצה אמינית מסוימת כמעט בכל היצורים החיים. קיימת אחידות בקודונים בעולם היצורים החיים.
קודון Codon אחת משלשות הבסיסים במולקולת הרנ"א שליח הקובעות זהות ורצף של חומצות האמינו בשרשרת הפוליפפטידית.
קולטן Receptor חלבון הקיים בתא או על קרום התא ומסוגל לקשור חומרים באופן ייחודי וסלקטיבי. קישור זה מעורר תהליכים בתא. קולטן - חיישן
קופסית Capsula מבנה הנוצר סביב חיידקים מסוימים ומכיל נבג.
קושרי חנקן Nitrogen Fixation יכולתם של חיידקים מסוימים לקשור חנקן אטמוספרי למימן וליצור אמוניה. האמוניה מנוצלת לבניית חומצות אמינו ובסיסים חנקניים בתא.
קלוריה Kaloria כמות החום הדרושה להעלאת הטמפרטורה של מים במשקל גרם אחד מ-15ºC ל-16ºC. אלף קלוריות שוות לקילוקלוריה אחת.
קצב לב   מספר פעימות הלב בדקה.
קצב נשימה   מספר השאיפות לדקה.
קרום בררני Selective Membrane קרום, ממברנה המאפשרת רק לחומרים מסוימים לעבור דרכו על פי תכונותיהם.
קרום התא Cell membrane המעטפת התוחמת את הציטופלסמה של התא,  מפרידה בין הסביבה החיצונית לפנימית, ומגדירה את התא בתור יחידה עצמאית. מורכבת משתי שכבות של מולקולות שומניות של פוספוליפידים, וממולקולות חלבון השקועות ביניהן.
קריוטיפ Karyotype המאפיינים הכרומוזומליים של תא. וכן הצגת תמונה מייצגת של סידור כרומוזומים בזוגות הומולוגיים בתא.
קרינה   פליטת חום מכל שטח הפָּנים של הגוף באמצעות קרינה אלקטרומגנטית (קרינה תת-אדומה). גלים אלה נעים באוויר. במהלך פגיעתם בגופים שונים נבלעת אנרגיה בצורת חום.
קשרי מימן Hydrogen Binding קשרים כימיים חלשים בין שני אטומים שאחד מהם הוא מימן. האטומים בעלי מטען חלקי אך מנוגד.
רב-סוכר   פחמימה המורכבת ממולקולות של חד-סוכר הקשורות זו לזו. למשל, עמילן ותאית הם רבי-סוכרים נפוצים בצמחים. גליקוגן הוא רב-סוכר המצוי בבעלי חיים.
ריאות Lungs איבר בגוף שבאמצעותו מתבצע חילוף הגזים עם האוויר. הריאות מורכבות מהרבה שקיקים קטנים הנקראים נאדיות. הנאדיות עשירות מאוד בכלי דם נימיים. חילוף הגזים נעשה בין האוויר שבנאדית ובין נוזל הדם.
ריבוזום Ribosome גופיף תוך תאי הבנוי מתצמיד של חלבון+ RNA , ומשמש אתר ליצור החלבונים בתא. רובם נמצאים על הרשת האנדופלזמתית.בתאים פרוקריוטים, הריבוזומים קשורים לצדו הפנימי של קרום התא.
רמת pH pH יחידת מידה לחומציות או לבסיסיות של תמיסה. יחידה המתיחסת לערכו השלילי של לוגריתם ריכוז יוני המימן בתמיסה.
רנ"א שליח mRNA רנ"א שליח המשמש תבנית לבניית חלבונים. מקורו בתיעתוק  של מידע הקיים על גדיל של דנ"א (גן) שמתורגם בריבוזום לרצף פוליפפטידי.
רעידות   התכווצויות מהירות של שרירי השלד. הרעידות הן מנגנון ליצירת חום. להתכווצות השרירים דרושה אנרגיה שמקורה בנשימה תאית. תהליך הנשימה התאית משחרר חום רב, וגם הפעולה המכנית של התכווצות השרירים משחררת חום.
רשת האנדופלזמתית Endoplasmatic Reticulum (ER) רשת של צינוריות קרומיות בציטופלזמה של תא אאוקריוטי. מעורבות ביצור פוספוליפידים, חלבונים ועוד. הריבוזומים בתא מעוגנים על קרומים אלו ויוצרים מראה מחוספס.
שאיפה   כניסת אוויר אל הריאות דרך הפה או דרך האף. האוויר נכנס באמצעות התכווצות שרירי הסרעפת, הגדלת נפח הריאות ויצירת תת-לחץ אוויר בריאות.
שומן חום Brown Fat שומן הנאגר כחומר תשמורת, בעיקר ביצורים המותאמים לאזורים קרים. בתאי השומן יש מיטוכונדריות רבות ולכן הם נראים חוּמים. שומן חוּם משמש לנשימה תאית ולהפקת חוֹם. מכל גרם שומן העובר תהליך בעירה בתא מופקת אנרגיה גבוהה יותר מאשר גלוקוז.
שיבוט Gene cloning הגברת הופעת (דנ"א או ביטוי חלבוני) גן מסוים בהחדרתו באמצעות נשא לתאים המתרבים.
שכבות שומן או נוצות   מנגנון מורפולוגי לבידוד הגוף מהסביבה החיצונית. מפחית את אבדן החום לסביבה ואת קליטת החום מהסביבה.
שכפול Replication תהליך בו הדנ"א בתא מוכפל לקראת הכפלת התא.
שסתומי כיס Valve מבנה בווריד המורכב משני צניפים. זרימת הדם בכיוון ההפוך גורמת לצניפים להיפתח ומאפשרת את זרימת הדם בכיוון אחד בלבד.
שסתומים Valves מבנים הקיימים באיברים שבהם זורמים דם ולימפה. הם מאפשרים את זרימת הדם לכיוון אחד בלבד גם כאשר הוא זורם בניגוד לכוח המשיכה. לדוגמה, שסתומים הקיימים בלב, בוורידים ובצינורות הלימפה.
תא דם אדום Erythrocyte תא הנוצר במוח העצמות. מוביל בעיקר חמצן בדם. מכיל חלבון בשם המוגלובין הקושר חמצן במקומות שבהם לחץ חלקי גבוה של חמצן ומשחרר את החמצן באזורי הגוף שבהם נמוך הלחץ החלקי של החמצן. מבנה התא וצורתו מותאמים לתפקידו.
תאי גזע Stem Cells אוסף כללי של תאים באורגניזם רב תאי, המתחלקים במיטוזה ליצירת רקמות תאים ייחודיות.
תאי מין Gametes תאי רבייה הפלואידים שנוצרו בתהליך המיוזה.
תאי עצב Neuron  תאי עצב מרכיבים את מערכת העצבים. כל תא עצב קולט מידע באמצעות בליטות הנקראות דנדריטים. התא ולאקסון מעביר את המידע לתאי עצב נוספים או לשרירים. העברת המידע בתאי עצב נעשית על ידי שינוי במתח החשמלי סביב קרום התא ועל ידי יצירת זרם חשמלי .
תאי עצב תחושתיים   תאי עצב הקולטים גירויים כמו אור,חומרים כימיים, לחץ, טמפרטרה ומעבירים את הגירויים למערכת העצבים המרכזית במוח
תאים Cells יחידת מבנה ביולוגית בסיסית. רוב היצורים החיים מורכבים מתאים. התא מוקף בקרום וסביבתו הפנימית שונה בהרכבה מהסביבה החיצונית. בתא מתרחשים תהליכים המאפשרים קיום חיים, למשל נשימה תאית.
תאים בלעניים Macrophages סוג תא דם לבן הבולע חומרים אנטיגנים, נגיפים ומיקרואורגניזם ומציג מקטעים שלהם כדי לשפעל תאי מסייעים, שתפקידם לעורר יצירת נוגדנים ותגובה חיסונית.
תאית Cellulose רב סוכר הבנוי בעיקר מיחידות של חד סוכר גלוקוז. התאית היא מרכיב עיקרי בדופן תאים צמחיים.
תעלה חלבונית, נשא Channel מעבר חומרים דרך קרומי התאים באמצעות חלבון, הממוקם בקרום התא ומעביר באופן ייחודי חומרים מסוימים בהתאם למפל הריכוזים ללא השקעת אנרגיה.
תעלות חלבוניות, ערוצים (דיפוזיה מזורזת) Channels חלבונים בקרום התא המאפשרים מעבר ייחודי של חומרים דרכם (מים ויונים שונים) עם מפל הריכוזים משני עברי הקרום.
תעתוק Transcription בניית מולקולת RNA על פי רצף בסיסים המצוי על גן, על אחד מגדילי הדנ"א.
תרגום Translation התהליך שבו המידע הקיים על מולקולת רנ"א שליח מתורגם לחלבון על גבי הריבוזומים בתא.
תרכובות אורגניות Organic molecules תרכובות המכילות אטומי מימן ופחמן. לרוב מכילות גם אטומי חמצן ואטומים של יסודות נוספים כגון חנקן, גפרית וזרחן. מקור התרכובות האורגניות בטבע הוא ביצורים חיים.
Vo2 max   נפח החמצן המרבי שהגוף צורך בכל דקה במהלך תרגול פיזי כאשר נושמים אוויר בגובה פני הים.